Menu

Informace o zpracování osobních údajů

Formulář Máte otázku?

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na internetových stránkách www.financepolopate.cz a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na políčko „Odeslat“ tamtéž, provedenými poté, co jsem se seznámil také s níže uvedenými Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je uvedl ve formuláři „Máte otázku?“ na internetových stránkách www.financepolopate.cz, byly zpracovávány společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 47115289 (dále jen „správce osobních údajů“) za účelem zodpovězení dotazu a kontaktování mé osoby prostřednictvím uvedených údajů správcem osobních údajů nebo osobou jím určenou (za předpokladu smluvního zajištění zabezpečení těchto osobních údajů), a to po dobu nejvýše tří měsíců ode dne udělení tohoto souhlasu (nezanikne-li dříve). Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich jsem oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasím s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“)

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o následujících skutečnostech:

 1. nejste povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout, poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně;
 2. poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
 3. zpracování Vašich osobních údajů bude po uplynutí doby, na níž jste souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto Vašeho souhlasu (při zohlednění rozsahu Vašeho event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;
 4. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
 5. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek Zákona (zpracovateli jsou zejména obchodní zástupci činní pro správce osobních údajů); Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;
 6. Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;
 7. máte právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;
 8. máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:
  1. požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;
 9. máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

Další podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.wuestenrot.cz. Tyto internetové stránky jsou průběžně aktualizovány a informace na nich zveřejňované se proto budou v čase měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.