Menu

Zánik pojištění

Pojištění zaniká některým z následujících způsobů:

 • Uplynutím doby

Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. U pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné smlouvě dohodnout, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Nesouhlasí-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Neupozornil-li však pojistitel na tento následek pojistníka ve sdělení podle odstavce 1, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nezmění.

 • Nezaplacením pojistného

Pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného.

 • Dohodou

Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

 

 • Výpovědí

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět:

 1. s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo
 2. s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; vypoví-li však

pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k tomu.

Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou:

 1. do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v § 2769 (hledisko rovného zacházení)
 2. do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo
 3. do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět:

 1. je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, pojištění zaniká na základě výpovědi ke konci pojistného období,
 2. je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Vypoví-li pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k výpovědi.
 • Odstoupením

Pojistitel má právo od smlouvy odstoupit:

 1. poruší-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením (§ 2788 NOZ), prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne.
 2. bylo-li v životním pojištění uvedeno nesprávné datum narození pojištěného, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by vzhledem k pojistným podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel. Neuplatní-li pojistitel právo odstoupit od smlouvy během života pojištěného a do tří let ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců poté, co se o nesprávném údaji dozvěděl, jeho právo zaniká.
 • Dnem odmítnutí pojistného plnění

Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v § 2788 (povinnost k pravdivým sdělením) a jestliže by při znalosti této skutečnosti tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek. Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví (§ 2845).

 • Z dalších důvodů

Pojištění zaniká:

 1. zánikem pojistného zájmu.
 2. zánikem pojistného nebezpečí.
 3. dnem smrti pojištěné osoby.
 4. dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.