Menu

Pojistná událost

Nahodilá událost, krytá pojištěním. Jedná se o událost blíže označenou v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. V případě vzniku pojistné události je pojistník povinen oznámit tuto skutečnost pojistiteli a zároveň podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události. Dále je pojistník povinen předložit pojistiteli všechny potřebné doklady. V případě, že není pojistník zároveň pojištěným, přechází tyto povinnosti na pojištěného. Pokud se jedná o pojistnou událost spojenou se smrtí pojištěného, přechází tyto povinnosti na oprávněnou osobu. Jestliže oprávněná osoba pojistnou událost způsobí úmyslně sama nebo z jejího podnětu ji způsobí jiná osoba (nájemná vražda), vzniká právo na pojistné plnění pouze tehdy, bylo-li to výslovně ujednáno, nebo stanoví-li to výslovně NOZ nebo jiný zákon. V případě povinného pojištění, stanoví-li tak jiný zákon, vzniká povinnost uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby povinnost poskytnout pojistné plnění vznikla pojistiteli i v případě, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby.

 

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.