Menu

Zachraňovací náklady

Zachraňovací náklady jsou účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil: – na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, – na zmírnění následků již nastalé pojistné události. – nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických a bezpečnostních důvodů.

Celý článek

Zajištění

Právní nástroj, který zvyšuje jistotu stavební spořitelny, že její pohledávka bude uspokojena. Nejpoužívanějšími prostředky zajištění jsou zástavní práva, ručení, vinkulace pojistného plnění, životní pojištění, zajišťovací směnka apod.

Celý článek

Zajišťovací činnost

Zajišťovací činnost přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (dále jen „zajistné“) z pojistných smluv uzavřených pojistitelem („zajišťovací smlouva“), plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv […]

Celý článek

Zajišťovna

Tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna z třetího státu.

Celý článek

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům. Např. rodiče nezletilého dítěte – účastníka stavebního spoření.

Celý článek

Zánik pojištění

Pojištění zaniká některým z následujících způsobů: Uplynutím doby Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. U pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné smlouvě dohodnout, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. […]

Celý článek

Zástava

Při žádosti o účelovou i neúčelovou hypotéku musí vždy dojít k zastavení nějaké nemovitosti (pozemku, stavby). Není však třeba něco přímo vlastnit, zastavit lze i nemovitost, na jejíž pořízení si bereme hypoteční úvěr. Stejně tak můžete za souhlasu vlastníka ručit jeho nemovitostí, s čímž se nejčastěji setkáváme u rodičů či prarodičů, kteří takto pomáhají svým […]

Celý článek

Životní minimum

Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.