Menu

Šek

Forma platebního prostředku, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Celý článek

Shromažďování osobních údajů

Systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování.

Celý článek

Škodná událost

Skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Vzniklá újma je vlastně konkrétním důsledkem rizika, kterým je pojištěný ohrožován. Újma může být újmou na majetku (škoda) a újma nemajetková (nemoc, smrt), újmy na jmění (škoda).

Celý článek

Škodové pojištění

Škodové pojištění je pojištění, při kterém plnění pojistitele vyrovnává úbytek majetku vzniklý důsledku pojistné události, a to v rozsahu určeném pojistnou smlouvou. Účelem škodového pojištění je vyrovnání vzniklé újmy. V tomto pojištění nemůže pojištěný od pojistitele získat pojistné plnění vyšší, než je vzniklá újma. Pojistné plnění nemůže v případě škodového pojištění vést k obohacení, neboť […]

Celý článek

Směnka cizí / Směnka vlastní

Směnka cizí / Směnka vlastní je cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává právoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Celý článek

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář neboli amortizační plán je přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Celý článek

Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Celý článek

Splatnost pojistného

Běžné pojistné je splatné první den pojistného období, nebylo-li dohodnuto jinak. Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak.

Celý článek

Splatnost pojistného plnění

Splatnost pojistného plnění, není-li ujednána jinak, je dle Novely občanského zákoníku do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno tehdy, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Od této chvíle počíná běžet lhůta splatnosti pojistného plnění. Pojistné plnění představuje peněžité plnění oprávněné osobě po vzniku pojistné události.

Celý článek

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukce nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu.

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.