Menu

Obmyšlená osoba

Osoba, kterou určí pojistník v pojistné smlouvě a které v případě smrti pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlený se určuje buď jménem, nebo vztahem k pojištěnému (manžel, manželka, dítě, rodiče).

Celý článek

Obnosové pojištění

Pojištěním obnosovým se rozumí pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu újmy. V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Základem pro výpočet pojistného plnění je pojistná částka […]

Celý článek

Ochrana osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze je nezávislým orgánem, který provádí dozor nad dodržováním zákonných povinností při zpracování osobních údajů.

Celý článek

Odhadní cena

Odhadní cenu stanovují odhadci jako bezpečnou tržní cenu, za kterou může banka bez většího čekání danou nemovitost prodat. Zohledňuje se v ní technický stav nemovitosti, velikost, stáří a vybavenost, přičemž velmi důležitou roli hraje i lokalita – zaměstnanost, kupní síla regionu, dopravní dostupnost, občanská vybavenost a další. Proto bude mít stejný dům v Praze hodnotu […]

Celý článek

Odkupné

Odkupné je část nespotřebovaného pojistného, ukládaná pojistitelem jako technická rezerva, která se vypočítá pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění. Odkupné se z životního pojištění vyplácí na žádost pojistníka nebo při předčasném zániku pojištění z jiného důvodu, než je pojistná událost (např. výpověď pojištění). V pojistné smlouvě je upraveno, zda z životního pojištění vzniká nárok […]

Celý článek

Odmítnutí plnění z pojistné smlouvy

Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v § 2788 Novely občanského zákoníku a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud […]

Celý článek

Opatrovník

Pod tímto pojmem se skrývá osoba blízká (rodinný příslušník, partner) nebo jiná (kamarád, ošetřovatel), ale především vždy odsouhlasená pojišťovnou nebo asistenční službou. Opatrovník pojištěného doprovází na cestě do zdravotnického zařízení, ať už nemocnice nebo ordinace lékaře, a na cestě do domova pojištěného v ČR, případně pojištěného ošetřuje v době jeho léčení ve zdravotnickém zařízení. V […]

Celý článek

Osobní údaj

Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (např. rodné číslo).

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.