Menu

Lhůta pro ukončení šetření škodné události

Tato lhůta je stanovena Novelou občanského zákoníku do 3 měsíců po oznámení události, Nelze-li v této lhůtě ukončit šetření nutná ke zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění, pojistitel povinen sdělit oznamovateli písemně důvody, pro které nelze šetření ukončit. Osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, pak poskytne pojistitel […]

Celý článek

Limit pojistného plnění

Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění se v pojistné smlouvě stanoví i v případě, že se pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Horní hranici pojistného plnění lze určit limitem pojistného plnění i v […]

Celý článek

List vlastnictví

Listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje o katastrálním území, nemovitosti, vlastníkovi a dalších právech k nemovitosti (věcná břemena a věcná práva k nemovitosti).

Celý článek

LTV

Procentní poměr, který vyjadřuje zatížení nemovitosti úvěrem. Zkratka LTV vychází z anglického „Loan to value“, což volně přeloženo znamená „částka k zapůjčení“. Je to výsledek následujícího výpočtu: Výše hypotečního úvěru / odhadní cena zástav(y) x 100 = % LTV

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.